Įmonėms

PERSONALO PARTNERIS > Įmonėms

! Nauja praktinių mokymų forma: atvejų analizės sesijos

Specifinė mokymų forma, kurios pagrindas – konkrečių darbinių probleminių atvejų analizavimas, pasidalinimas asmenine patirtimi, refleksija ir grįžtamasis ryšys, kurio pagalba dalyviai mokosi efektyviau spręsti panašias situacijas ateityje. Analizės metu visi grupės dalyviai struktūruotai ieško geriausio, tinkamiausio problemos sprendimo, mokosi iš savo ir iš kitų dalyvių patirties, o grupės moderatoriai sudaro tinkamas sąlygas šių sprendimų atradimui.

Išorinis personalo partneris

Savo klientams esame išorinis personalo partneris: padedame identifikuoti tinkamiausias žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos įgyvendinimo priemones ir bendradarbiaujame jas įgyvendinant. Pritaikome veiksmingus individualizuotus personalo valdymo ir darbuotojų ugdymo sprendimus, paremtus šiuolaikiniais moksliniais tyrimais ir naujausiomis pasaulinėmis tendencijomis. Pirmieji Lietuvoje į darbuotojų motyvaciją pradėjome žiūrėti kitaip – per neuromokslo tyrimų prizmę.

Atliekame mikroklimato, darbuotojų motyvacijos tyrimus, teikiame rekomendacijas ir konsultuojame motyvacinių sistemų kūrimo ir tobulinimo klausimais, padedame įsidiegti mentorystės programas, atliekame darbuotojų ugdymo ir mokymų poreikio vertinimus, kuriame ir įgyvendiname individualizuotas kompetencijų stiprinimo, įgūdžių ugdymo programas, vedame ir moderuojame komandos formavimo renginius.

Mikroklimato auditas

Mūsų specialistų sukurtas autorinis mikroklimato tyrimo instrumentas sudarytas remiantis neuromokslo tyrimais, kad kiekvienas žmogus darbe (ne)sąmoningai reaguoja į tam tikrus socialinius veiksnius ir dirba energingai, „su ugnele“ arba priešingai – būna apatiški ir abejingi. Analizuojame 5 organizacijos veiksnius, įtakojančius darbuotojų vidinę motyvaciją ilgalaikėje perpektyvoje. Ištiriame, kaip jūsų komanda reaguoja į šiuos veiksnius ir pateikiame rekomendacijas, kaip galite ženkliai sustiprinti savo darbuotojų ilgalaikę motyvaciją ir įsitraukimą.

Tyrimo rezultatų pagalba padedame pamatyti gilumines priežastis, kodėl organizacijos darbuotojai nepasiekia rezultato, dirba neefektyviai, nebendradarbiauja su komandos nariais. Įvardiname sritis, į kurias optimalu ir tikslinga investuoti norint pagerinti įmonės mikroklimatą, sustiprinti darbuotojų motyvaciją, kryptingą energiją siekiant tikslo ir lojalumą. Tuo būdu, pasinaudodami jūs galite sukurti tokią organizacijos aplinką, kuri skatintų vidinę darbuotojų motyvaciją, energiją, efektyvumą ir įsitraukimą į veiklą, dėl to sumažėtų poreikis darbuotojus nuolat skatinti išoriškai (pvz., piniginėmis premijomis, renginiais ir pan.).

Motyvacinių sistemų tobulinimas

Pirmieji Lietuvoje į darbuotojų motyvaciją pradėjome žiūrėti kitaip – per neuromokslo tyrimų prizmę. Neuromokslas atskleidžia, kas iš tiesų skatina žmogų veikti ir daro įtaką sprendimų priėmimui. Tyrimai rodo, kad nepaisant kultūrinių, amžiaus ir lyties skirtumų, visi žmonės reaguoja į tuos pačius socialinius veiksnius. Organizacijos aplinkoje mūsų reakcijos į šiuos veiksnius pasireiškia paprastai: esame motyvuoti ir energingai siekiame įmonės tikslų arba priešingai – prarandame iniciatyvą ir entuziazmą.

Kurdami šiuolaikinę personalo motyvavimo strategiją pirmiausia turime suvokti, kas ir kaip aktyvuoja atitinkamą vidinę žmogaus elgesio „programą“ – norą veikti arba atsitraukimą. O žinodami giluminius žmogaus elgesio motyvus, vadovai gali kryptingai ir efektyviai investuoti į ilgalaikes motyvacines priemones.

Komandos formavimas/stiprinimas

Vidinių komandos formavimo renginių metu padedame sustiprinti komandos narių ryšius, įvertinti komandose vykstančius psichodinaminius procesus ir kiekvienam komandos nariui pasijusti komandos dalimi. Tokiu būdu didėja esamos komandos efektyvumas, stiprėja komandos narių bendradarbiavimas, konstruktyviau sprendžiami kylantys konfliktai ir nesusipratimai.

Tęstinės programos

Mūsų sukurtos tęstinės darbuotojų ugdymo programos sudarytos remiantis naujaisiais psichologijos tyrimais. Siekdami jų efektyvumo, daug dėmesio skiriame patirtiniam mokymuisi (per veiklą) ir praktinėms užduotims, kurios padeda formuoti įgūdį įgytas žinias taikyti praktinėje veikloje ir taip užtikrinti ilgalaikį mokymų rezultatą.

Tęstinės darbuotojų ugdymo programos sudarytos taip, kad kiekvienas užsiėmimas papildo ir gilina ankstesnio užsiėmimo metu įgytas žinias ir įgūdžius, o svarbiausia – dalyviai skatinami taikyti naujai įgytas žinias savo kasdieninėje darbinėje veikloje.

Tokiu būdu užtikriname, kad dalyviai ne šiaip „susipažįsta” su kompetencijomis ar tiesiog „sužino ką nors naujo“, bet iš tiesų ugdo ir stiprina savo realius gebėjimus, didina efektyvumą ir bendradarbiavimą tarp komandos narių.

Vidiniai mokymai

Mūsų komandoje dirbantys darbuotojų ugdymo, mokymų ir personalo valdymo specialistai parengs jūsų įmonei individualizuotą mokymų programą, atitinkančią jūsų konkrečius poreikius, prioritetus ir tikslus.

Vidinės mokymų programos vertingos tuo, kad jų metu stiprinamos visos komandos, o ne pavienių jos narių kompetencijos, gilinamos žinios, po taip pat – analizuojamos konkrečios darbinės situacijos ir sprendžiamos realios darbinės problemos.

Mokymo programų turinys sudaromas atlikus mokymosi poreikių tyrimą. Pasibaigus mokymo programoms, vadovams teikiamas grįžtamasis ryšys ir rekomendacijos dėl tolimesnių veiksmų stiprinant kompetencijas ir panaudojant mokymų metu įgytas žinias į kasdieninėse darbo situacijose.

! Nauja. Grįžtamojo ryšio mokymai: kaip teikti ir kaip priimti

Grįžtamasis ryšys yra neatsiejama šiuolaikinės organizacijos dalis. Tai suprasdami grįžtamojo ryšio mokymų metu siekiame plačiau įsigilinti šį procesą ir ugdyti ne tik kaip teikti, bet ir kaip priimti gaunamą informaciją. Šis įgūdis ypatingai svarbus siekiant efektyviai ir naudingai panaudoti kartais ne visada malonius patarimus ar pastabas.

Remdamiesi naujausiais moksliniais tyrimais ir organizacijų patirtimi sukūrėme mokymų programą, kurioje visapusiškai stipriname grįžtamojo ryšio įgūdžius. Mokymų metu teorinius modelius išbandome praktinėse užduotyse, o refleksijų ir aptarimų metu atrandame kiekvienam efektyviausias grįžtamojo ryšio strategijas.

Vidinių trenerių rengimo programos

Šios programos skirtos organizacijoms, kurioms būtina turėti savo vidinių trenerių komandas. Vidiniai treneriai padeda įmonėms išspręsti nuolatinio darbuotojų ugdymo ir kompetencijos stiprinimo iššūkį neperkant šių paslaugų iš išorinių specialistų.

Šios programos metu dalyviai susipažįsta su mokymų trenerio darbo pagrindais, įgyja darbo grupėse ir individualaus ugdymo įgūdžių, mokosi efektyviai valdyti mokymosi procesą, kurti ir įgyvendinti mokymo(si) programas, įgyja psichologinių bendravimo ir darbo su grupe pagrindų, streso ir konfliktų valdymo žinių, dalyvių įsitraukimo skatinimo ir kitų darbo su suaugusiųjų grupėmis žinių ir įgūdžių.

Įmonėms siūlome kompleksinį vidinių trenerių programos diegimo sprendimą – konsultuojame viso proceso metu – pradedant potencialių vidinių trenerių atranka, jų mokymais ir baigiant tolimesniu profesiniu palaikymu (supervizijomis) bei konsultavimu.

Personalo efektyvumo vertinimas

Pasitelkus ekspertinio vertinimo modelį, atliekamas sisteminis vertinimas pagal 12 kriterijų. Šio tyrimo dėka identifikuojami veiklos efektyvumo trikdžiai, darbuotojų veiklos konstruktyvumo lygis, atskleidžiami potencialūs lyderiai, išryškinami potencialūs organizaciniai konfliktai ir jų sprendimo galimybės, pateikiamos rekomendacijos darbuotojų veiklos efektyvumui didinti.

Mentorystės programos

Remdamiesi mentorystės programų diegimo patirtimi, parengėme principinę programos diegimo organizacijoje schemą, kurioje detalizuoti visi šio proceso etapai ir eiga – tam, kad jūsų įmonėje mentorystės programos diegimas vyktų sklandžiai ir duotų norimą rezultatą.

Mūsų specialistai šiame procese padės jūsų įmonei išgryninti mentorystės programos diegimo tikslus, atrinkti tinkamus darbuotojus, suteiks jiems mentoriaus darbui reikalingų įgūdžių, padės jiems įgyvendinti konkrečius mentorystės programos veiksmus, suteiks tolimesnę profesinę pagalbą (supervizijas) ir padės įvertinti mentorystės programos efektyvumą.

Daugiau informacijos:
el.p. mokymai@fitin.lt
tel. +370 698 77435